TERMES I CONDICIONS D’ÚS

1. Objecte
El present document recull les condicions generals que regulen l’accés, navegació i ús del Lloc Web, així com dels continguts que l’integren, sense perjudici que FUNDACIÓN BERTELSMANN pugui establir condicions addicionals que regulin l’ús i/o prestació dels serveis que, si escau, puguin oferir-se a través del Lloc Web.


2. Accés i ús del Lloc Web
La navegació pel Lloc Web de FUNDACIÓN BERTELSMANN, el seu registre, l’ús dels continguts que s’hi ofereixen i la interacció amb altres usuaris li atribueix la condició d’usuari del Lloc Web i implica l’acceptació dels termes i condicions d’ús inclosos en aquest document, tal com aquests hagin estat modificats a cada moment.


L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del Lloc Web de conformitat amb la normativa vigent, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present document. L’usuari respondrà davant de FUNDACIÓN BERTELSMANN i davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.


A conseqüència del registre, l’usuari disposarà d’una contrasenya per accedir al seu perfil d’usuari, de manera que serà responsable de fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a FUNDACIÓN BERTELSMANN i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. En virtut del que s’ha manifestat anteriorment, és obligació de l’usuari informar la FUNDACIÓN BERTELSMANN de qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com ara el seu robatori, la seva pèrdua o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la immediata cancel·lació del seu compte d’usuari o al restabliment de la seva contrasenya. En aquests casos, FUNDACIÓN BERTELSMANN quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.
Així mateix, l’usuari declara que és major de 18 anys i dona el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades al present Lloc Web.

3. Obligacions de l’usuari

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de FUNDACIÓN BERTELSMANN i a no utilitzar-los amb l’objectiu, entre d’altres, de:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei i/o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de FUNDACIÓN BERTELSMANN o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al Lloc Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓN BERTELSMANN presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de FUNDACIÓN BERTELSMANN o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de FUNDACIÓN BERTELSMANN o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 • Obtenir dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial sense prèvia sol·licitud o consentiment.

4. Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, vídeos, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a FUNDACIÓN BERTELSMANN, sense que pugui considerar-se cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Lloc Web.


En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial, concessió ni expectativa de dret i, especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FUNDACIÓN BERTELSMANN o dels titulars corresponents. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor («copyright») i qualssevol altres dades d’identificació dels drets del Titular o dels seus venedors, incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin ser-hi continguts.


Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Lloc Web són propietat de FUNDACIÓN BERTELSMANN, sense que pugui considerar-se que l’ús o accés a aquest Lloc Web atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests. En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l’accés o ús del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius que dugui incorporats.


La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’ús, explotació i/o utilització no autoritzada dels continguts, així com qualsevol acte de naturalesa similar del qual es derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


5. Enllaços

L’accés al Lloc Web i als seus serveis pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin als usuaris accedir a llocs web d’Internet (d’ara endavant, “Llocs enllaçats”), del contingut dels quals la FUNDACIÓN BERTELSMANN no en serà responsable. Així mateix, FUNDACIÓN BERTELSMANN no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats.


La presència d’aquests Llocs enllaçats al Lloc Web té una finalitat informativa, no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes i/o serveis que s’ofereixin o es puguin oferir als Llocs enllaçats ni implica l’existència de vincle o relació mercantil o de dependència amb l’entitat titular dels Llocs enllaçats.

Si l’usuari considera que existeix un Lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a FUNDACIÓN BERTELSMANN a l’adreça de correu electrònic info@fundacionbertelsmann.org, tot indicant: (a) del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic; (b) una descripció dels fets que revelin el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc enllaçat, i (c) una declaració expressa que la informació continguda a la comunicació és exacta.


En cap cas aquesta comunicació comporta l’obligació de retirar el corresponent enllaç, ni suposa, segons el que es disposa a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

6. Modificacions

FUNDACIÓN BERTELSMANN es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.


Així mateix, es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web.


7. Ús d’informació i/o continguts del Lloc Web
L’usuari és conscient i accepta que l’ús de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els serveis del Lloc Web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat; per tant, llevat que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament en la mesura en què ho imposi, FUNDACIÓN BERTELSMANN no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte de l’accés i ús de la informació publicada i/o subministrada en relació amb els serveis del Lloc Web. FUNDACIÓN BERTELSMANN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació.


8. Exclusió de garanties i de responsabilitat
El contingut del present Lloc Web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

FUNDACIÓN BERTELSMANN exclou, fins on ho permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La manca de disponibilitat o accessibilitat del Lloc Web o continuïtat tècnica del Lloc Web, ni l’existència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web, així com problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet.
 • Els errors en els continguts;
 • La presència de virus i altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra;
 • La invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin;
 • La fiabilitat i/o adequació, per a un propòsit o fi particular, del Lloc Web, dels productes o serveis que s’hi incorporin i de la informació publicada i/o subministrada en relació amb aquests productes o serveis;
 • Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que FUNDACIÓN BERTELSMANN estableix al Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web;
 • Qualssevol altres danys que poguessin ser causats per motius inherents al no funcionament o al funcionament defectuós del Lloc Web o dels Llocs enllaçats.

No obstant això, FUNDACIÓN BERTELSMANN declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i/o transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.


En cas que a través del Lloc Web s’ofereixin informació i/o continguts de terceres persones o entitats, FUNDACIÓN BERTELSMANN serà considerada com a tercera part, sense assumir cap responsabilitat en relació amb aquesta informació i continguts, especialment en relació amb els danys i perjudicis que puguin produir-se per:

 • Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència;
 • Incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals;
 • Incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació;
 • Infracció dels drets dels consumidors i usuaris;
 • Infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita;
 • Infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones;
 • En general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i;
 • Qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del Lloc Web.

9. Tractament de dades personals i cookies
Les dades personals que proporcioni l’usuari poden ser tractades per FUNDACIÓN BERTELSMANN en els termes i condicions especificats a la nostra Política de Privacitat. Per a més informació sobre el tractament de dades per part de FUNDACIÓN BERTELSMANN, si us plau, consulti la nostra Política de Privacitat.

En utilitzar el Lloc Web, es pot recopilar certa informació a través de cookies. Per a més informació, si us plau, consulti la nostra Política de Cookies.


10. Legislació aplicable i tribunals competents
El present document i les relacions establertes entre FUNDACIÓN BERTELSMANN i l’usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que poguessin sorgir, es regiran i es resoldran de conformitat amb el que s’estableix a la normativa espanyola.


No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, FUNDACIÓN BERTELSMANN i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili de FUNDACIÓN BERTELSMANN.


caCatalà